Monikielisyyden tukeminen

 

Tässä jaksossa tutkitaan tapoja hyödyntää eri kieliä suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Jakson aktiviteetit käsittelevät monia opetussuunnitelman teemoja, esimerkiksi erilaisten tekstilajien ja viestinnän tapojen tulkintaa monikielisten resurssien avulla.

 

Tässä jaksossa

Tämän jakson tavoitteina on (ks. myös  Marille 2011, s. 33–36):

 • osoittaa, miten eri kieliä voidaan hyödyntää opetuksessa ja miten ne voivat tuoda merkityksellistä lisäarvoa totuttuun tekemiseen 
 • osoittaa arvostusta eri kieliä kohtaan tekemällä ne näkyviksi oppiainekäytänteissä ja luomalla tilaa oppijoiden omille kielille, kulttuureille ja perinteille
 • suunnitella aktiviteetteja, joissa oppijat voivat käyttää koko kielirepertuaariaan ja luontevasti liikkua kielestä ja rekisteristä toiseen. 

 

Tutustu jakson ydinajatuksiin

Ensikielen rooli 

Tutkimusten mukaan kaksikielisyydellä on merkittävä positiivinen vaikutus yksilön kognitiiviseen joustavuuteen, kulttuurienväliseen osaamiseen ja identiteetin kehittymiseen. On osoitettu, että  oppijoiden omiin äidinkieliin suunnattu panostus ei ole poissa koulun kielen oppimiselta vaan päinvastoin. Oppijoiden sosiaalista, kognitiivista ja akateemista oppimista toisella kielellä tuetaan tehokkaimmin sellaisella koulutuksella, jossa oppijoiden äidinkieliä arvostetaan ja hyödynnetää oppimisen resursseina. Jim Cummins (2000: 39) onkin todennut: “Conceptual knowledge developed in one language helps to make input into the other language comprehensible.”

Niinpä tehokas toisen kielen opetus ei sulje pois mahdollisuutta käyttää myös muita kieliä luokkatoiminnassa, vaan eri äidinkielten hyödyntäminen pikemminkin tukee opetussuunnitelman tiedonalojen oppimista ja oppijoiden akateemista kehittymistä sekä luo monipuolisempia mahdollisuuksia osallistua opetukseen. Tiedonalan sisältöjä myös prosessoidaan syvällisemmin ja oppiminen tehostuu, jos aiheiden käsittelyssä luodaan kielellisiä jatkumoita, joissa samaa asiaa prosessoidaan eri kielillä ja rekistereillä sekä suullisesti ja kirjallisesti. Oppilaiden omille äidinkielille annettu rooli sisältöjen oppimisessa viestii myös kielten arvostamisesta ja tukee osaltaan oppilaiden kielellistä identiteettiä. Oppilaat saattavat toisinaan ja tietyssä ikävaiheessa väheksyä äidinkieltään ja muuta kielitaitoaan, jolloin opetuksella on tärkeä tehtävä heidän kielellisen ja kulttuurisen identiteettinsä tukemisessa ja sen osoittamisessa, millainen oppimisen resurssi kieli on. 

 • Millainen rooli muilla kielillä on sinun kokemuksesi mukaan äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa? 
 • Näetkö tarvetta muuttaa muiden kielten roolia äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen perinteessä? Jos kyllä, niin miten - ja jos et, niin miksi et?

Katso video 10-vuotiaasta, latinotaustaisesta Moises-pojasta, joka kamppailee viestintäongelmien kanssa uudessa koulussaan Yhdysvalloissa. Keskustelkaa sitten seuraavista kysymyksistä:

 • Millaisia tunteita video herätti?
 • Mihin tarkoituksiin oppilaat usein käyttävät omia äidinkieliään luokassa?
 • Koetteko eri kielten rinnakkaisen käytön oppitunneilla häiritsevänä? Millaisia etuja ja mahdollisuuksia kielet mielestänne tuovat opetukseen? 
 • Miten opettajat voisivat vielä enemmän hyödyntää oppilaiden äidinkieliä ja muiden kielten taitoa äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa? 
 • Miten kielten sekoittamiseen tulisi mielestänne suhtautua?
 • Miten kaikki oppilaan kielelliset resurssit saataisiin valjastettua sisältöjen oppimisen tueksi?
 • Millä eri tavoin osaamisen voi osoittaa?
   

Aiheesta lisää

Oppituntivideoita: classroom videos.

Lue lisää: Walqui & van Lier 2010. Scaffolding the academic success of adolescent English language learners: A pedagogy of Promise. WestEd. (erityisesti s. 58–62)

 

Aktiviteetteja

 • TUUNAA TEHTÄVÄ MONIKIELISYYTTÄ TUKEVAKSI
 • OPPILAAT KIELENTUTKIJOINA - MONIKIELISYYS RIKASTUTTAMASSA RAKENTEIDEN OPETUSTA
 • MONIKIELISYYS KIRJALLISUUDEN JA TEKSTITAITOJEN OPETUKSESSA
 • VERKKOSIVUJEN TUTKIMINEN MONIKIELISESTI
 • KULTTUURISIA ILMAUKSIA JA IDIOMEJA
 • KULTTUURIENVÄLINEN ROOLILEIKKI

Tuunaa tehtävä monikielisyyttä tukevaksi

Tuunaa tehtävä monikielisyyttä tukevaksi
Katso alla olevia tuttuja oppikirjatehtäviä. Miten voisit kehittää niitä eteenpäin niin, että niissä hyödynnettäisiin oppijoiden monikielisyyttä? Mitä lisäarvoa monikielisyys toisi perinteisille tehtävätyypeille? Miten monikielisyysnäkökulma vahvistaisi suomen kielen ja kirjallisuuden oppiaineen ydintaitojen ja -sisältöjen oppimista?
Mieti konkreettisia esimerkkejä siitä,

 • miten oppijat voisivat käyttää eri äidinkieliään ja hallitsemiaan vieraita kieliä kussakin tehtävässä
 • miten samojen tekstilajien vertailu eri kielten kesken vahvistaisi oppimista tehtävissä
 • miten tehdä näkyväksi oppijoiden kielitietoisuuden hyödyllisyys tällaisten tehtävien avulla.

 

 

 

Oppilaat kielentutkijoina - Monikielisyys rikastuttamassa rakenteiden opetusta

Suunnittelu ja pilotointi: Kaisa Tukia 

Lue esimerkkiprojektin  kuvaus. Siinä oppilaiden monikielisiä resursseja hyödynnetään kielitiedon oppimiseen. Projekti on pilotoitu 7.-luokkalaisten äidinkielenopetuksessa. Projektiin käytettiin noin kahdeksan oppituntia. Projektin vaiheet on kuvattu yleisellä tasolla, jotta sitä olisi helppo soveltaa muihin aiheisiin ja tilanteisiin. Pilotoidun projektin vaiheet on kuvattu oransseissa laatikoissa. 
Tutustukaa ensin projektiin ja keskustelkaa sitten:

 • Mitä hyvää tällaisissa projekteissa on?
 • Mitä muita vastaavia projekteja voisi mielestänne kehitellä ja toteuttaa?

Tutustukaa myös materiaalin Yhteistyötä yli oppiainerajojen -osaan.

 

Monikielisyys kirjallisuuden ja tekstitaitojen opetuksessa 

Osa 1

 • Kootkaa konkreettisia esimerkkejä teksteistä, jotka 1) ilmentävät kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja yksilöiden kokemuksia siitä ja 2) kehittävät empatiataitoja erilaisia taustoja, arvoja ja kulttuureja kohtaan. Miten niitä yleensä käsitellään? Miten moninaisuudesta keskustellaan?
 • Miten kirjallisuuden avulla voidaan edistää alla olevien tavoitteiden saavuttamista? 
   
Monikielisyyden tukemisen tavoitteita (Marille)
 • Kasvattaa kaikki oppijat monikielisen ja -kulttuurisen yhteiskunnan jäseniksi kehittämällä heidän kiinnostustaan ja arvostustaan eri kieliä kohtaan ja ohjaamalla nauttimaan kielistä
 • Motivoida oppimaan kieliä ja tuntemaan niitä paremmin
 • Arvostaa ja kiinnostua erilaisista kulttuureista, kirjallisuuksista ja teksteistä, erilaisista diskursseista, tyyleistä ja genreistä
 • Haastaa ja torjua rasisimia
 • Informoida vanhempia lasten monikielikielisyyden tukemisen hyödyistä 
 • Ymmärtää, että monikielisyys koskee kaikki oppijoita ja kaikkia oppiaineita
 • Osallistaa kaikki oppijat riippumatta heidän kielellisistä taidoistaan, taitoprofiileistaan ja kulttuuritaustoistaan
 • Hyödyntää oppijoiden moninaiset kielelliset resurssit oppimisessa ja työskentelyssä
 • Rohkaista käyttämään eri kieliä ja rekistereitä sekä tiedostua ja nauttia niiden moninaisista käyttötavoista  
 • Tukea oppijoiden monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin kehittymistä
 • Tukea oppijan autonomiaa sekä osallisuutta ja omistajuutta oppimisprosessiin ja -tuotoksiin


Osa 2

Miten käyttäisit seuraavia tekstilajeja suomen kielen opetuksessa siten, että ne auttaisivat saavuttamaan yllä esitettyjä tavoitteita? 

 • mainos
 • sarjakuva
 • kirjaesitelmä
 • uutinen
 • laulunsanat (esim. rap-lyriikka)

Valitkaa yksi tekstilaji ja kehittäkää sen ympärille yllä olevien tavoitteiden mukaisia oppimistehtäviä. 
 
Osa 3

Esitelkää suunnittelemanne tehtävät muulle ryhmälle.

 • Keskustelkaa siitä, millaisin keinoin tehtävissä hyödynnetään monikielisyyttä ja miten auttavat yllä olevien tavoitteiden saavuttamisessa.  
 • Mitä tavoitteita pidätte tärkeimpinä? Mitkä koette hankalimpina toteuttaa opetuksessa?

 

 

Verkkosivujen tutkiminen monikielisesti

(Muokattu osittain Astrid Guillaumen (2007, LEA-project) pohjalta: activity)

Monien kansainvälisten yritysten (esim. McDonalds, Lancôme, Renault, Mercedes, Dior, Chanel jne.) on mukautettu vastaamaan eri maiden vaihtelevia tarpeita. Koska sivustojen tavoitteena on myydä tuotetta, nonverbaaliset viestit ja kulttuuriset mukautukset tärkeitä kohdeyleisön saavuttamisessa. Vertailemalla eri maiden sivustoja keskenään, voidaan saada selville, millaisia kommunikatiivisia strategioita eri maiden sivustoilla on käytetty. Tällainen analyysi voi paljastaa eri maihin liitettyjä kulttuurisia, sosiaalisia tai uskonnollisia piirteitä ja stereotypioita. Vertailu on myös kielellisesti kiinnostavaa, sillä tutkiessasi sivustoa, jonka kieltä et osaa, voit kokeilla, minkä verran pystyt ymmärtämään ennestään tuntemattomasta kielestä muiden sivujen avulla. 

Tutkikaa jonkin kansainvälisen yrityksen maakohtaisia verkkosivuja. Lista internetin maatunnukset löytyvät täältä.
Esimerkiksi:
www.mcdonalds.pl, www.mcdonals.cl, www.mcdonalds.com.cn, www.mcdonalds.com.us, www.mcdonaldsindia.com, www.mcdonalds.ie, www.mcdonalds.co.il, www.mcdonalds.it, www.mcdonalds.be, www.mcdonalds.ee, www.mcdonalds.ru, www.mcdonalds.ua, www.mcdonalds.pt


Osa 1: Kulttuuriset piirteet

Vastaa alla oleviin kysymyksiin. Mitä muita kysymyksiä itselläsi herää? 

 • Vertaa eri maiden sivustojen ulkoasua. Miten värit, muodot, sommittelu, sivurakenteet ja käytetyt tehosteet eroavat toisistaan? Miten tarjotut online-toiminnot eroavat (esim. rakenna oma ruokalista McDonald’sin USAn verkkosivustolla)? 
 • Mitä huomioita teet videomainoksista tai musiikista eri sivustoilla? 
 • Mitä johtopäätöksiä voit tehdä kulttuurieroista? Millaisia asioita verkkosivustojen perusteella arvostetaan missäkin maassa? Mihin päätelmäsi perustuvat? 


Osa 2: Kielestä kiinni

 • Miten helppoa on navigoida sivustolla, jonka kieltä et osaa? Entä sivustoilla, joilla on käytetty erilaista kirjoitusjärjestelmää? Mikä auttaa sinua liikkumaan sivustolla ja arvaamaan sisältöjä? 
 • Katso sitten sivustoa, jonka kieli on oman kielesi sukukieli (esim. viron kieli suomenkielisille ja norja tai tanska ruotsinkielisille). Kokoa pieni uusien sanojen lista verkkosivuston avulla. Mitä muuta voit oppia kyseisestä kielestä sivuston avulla?


Osa 3: Pohdi

 • Mitä opit näiden tehtävien avulla?
 • Miten tällaiset tehtävät voitaisiin toteuttaa suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksessa? Mitä oppimistavoitteita niiden avulla voitaisiin saavuttaa? 

 

Kulttuurisia ilmauksia ja idiomeja

Osa 1: Kulttuuriset ilmaukset oppikirjoissa

Äidinkielen oppikirjoissa on usein paljon kulttuurisia ilmauksia, idiomeja, metaforia ja sanontoja. Niiden ymmärtäminen voi olla haasteellista myös suomenkielisille oppilaille, ei vain S2-oppijoille.
Tutki valitsemiasi oppikirjoja ja kerää niistä kulttuurisia ilmauksia. Mistä ne tulevat? Pystytkö päättelemään niiden alkuperän ja lähteen? Miten selittäisit ne oppijalle, jolla on ymmärtämisvaikeuksia? Miten voit havainnollistaa merkityksiä? Kokeilkaa ja arvioikaa hyviä selittämisen tapoja pienissä ryhmissä. 
 
Osa 2: Tutkitaan idiomeja

(lähteestä Mirrors and windows, s. 77)

Englanninkieliset saattavat kiroillessa sanoa “excuse my French” tai “take a French leave” silloin kun he lähtevät nopeasti sanomatta mitään. Toisaalta vastaavassa tilanteessa ranskalaiset sanovat “filer à l’anglaise” (“Take an English leave”) ja myös unkarilaiset ja puolalaiset käyttävät samaa ilmaisua. Samoista maista on kielissä toki myös myönteisiä arvioita. 

Tutki listaa erikielisistä idiomeista. Kielissä on paljon ennakkokäsityksiä muiden kulttuurien ihmisistä. Stereotypiat ovat toisinaan hassuja ja joskus ironisia, mutta ne välittävät myös kielteisiä käsityksiä, jotka siten kielen välityksellä omaksutaan jo lapsina.  Lapset sisäistävät stereotypiat jo varhain kyseenalaistamatta niiden merkityksiä. 
 
Tutki, löydätkö samanlaisia idiomeja kielistä, joita osaat, mutta yritä välttää loukkaavia sanontoja. Selvittele, löydätkö tietoa ilmausten historiasta ja juurista. Joskus idiomien alkuperä paljastaa kiinnostavaa tietoa kahden kulttuurin välisistä suhteista. 

Osa 3: Pohdi

 • Miten käyttäisit tällaisia monikielisiä idiomeja suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksessa? 

Katso myös yllä olevaa monikielistä kielitietoprojektia: Oppilaat kielentutkijoina - monikielisyys rikastuttamassa rakenteiden opetusta.

 

Kulttuurienvälinen roolileikki

Seuraavan roolileikin avulla voitte pohtia nonverbaalisen viestinnän merkitystä. Aktiviteetti toteutetaan opettajankouluttajan tai opettajan ohjauksessa: aktiviteetin kulku 

Ennen tai jälkeen aktiviteetin:

 • Lue lisää nonverbaalisesta viestinnästä: nonverbal communication .
 • Katso video italialaisista käsillä tehtävistä eleistä. 
 • Etsikää muita lähteitä ja keskustelkaa löydöistänne.

Jatkokysymyksiä aktiviteetin jälkeen:

 • Miten voit hyödyntää omassa opetuksessasi niitä ideoita ja tunteita, joita aktiviteetti herätti?  
 • Miten voisit käyttää vastaavia aktiviteetteja ja roolileikkejä suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksessa? 

 

Add Content...