Kohti opettajan monikielisyysasiantuntijuutta

Tässä jaksossa

Jakson tavoitteina on (ks. myös Marille 2011, 33-36):

 • arvioida omaa osaamista monikielisessä ja -kulttuurisessa luokkaympäristössä
 • tarkastella sitä, miten monikielisyys ja -kulttuurisuus huomioidaan itselle relevantissa toimintaympäristössä (opettajankoulutus tai koulu, jossa toimit)
 • tutustua erilaisiin välineisiin, joista voi olla apua monikielisen repertuaarin ja oppimisprosessin arvioinnissa, dokumentoinnissa ja reflektoinnissa.

Aktiviteetteja

 • Äidinkielenopettajan osaaminen monikielisessä ja -kulttuurisessa ryhmässä
 • Opettajankoulutuksessa kehitetty monikielisyysasiantuntijuus
 • Työkaluja monikielisyysasiantuntijuuteen

 

Äidinkielenopettajan osaaminen monikielisessä ja -kulttuurisessa ryhmässä

Määritä viisi kompetenssia, jotka olisivat tärkeitä sinulle suomen ja kirjallisuuden opettajana monikielisessä ja -kulttuurisessa ryhmässä. Kompetenssit voivat keskittyä asenteisiin, tietoihin ja taitoihin. Jakakaa niitä ryhmissä ja keskustelkaa: 

 • Minkä pitäisi muuttua äidinkielenopetuksessa, jotta kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus huomioitaisiin paremmin?
 • Millaisia opetuskokemuksia teillä on kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen liittyen? Voitte myös haastatella muita opettajia. 

Kirjatkaa viisi syytä, miksi on tärkeää tukea monikielisyyttä suomen ja kirjallisuuden opetuksessa. Voitte myös hyödyntää oheisia pohdintakysymyksiä (reflective questions for teachers - Marille project).

   

Opettajankoulutuksessa kehitetty osaaminen

Osa 1. Opetussuunnitelma

Tutki oman yliopistosi tai jonkin toisen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opetussuunnitelmaa. Onko opetussuunnitelmassa nähtävissä monikielinen lähestymistapa? (ks. esim. inclusive and plurilingual approach)

Etsi kohtia, jotka ovat olennaisia heterogeenisten ryhmien opetuksen kannalta (esim. erilaisia osaamistavoitteita tai kurssikuvauksia). Analysoi ja pohdi:

 • Millaiset löytämäsi tavoitteet tai osaamisalueet ovat relevantteja monikielisen ja -kulttuurisen kasvatuksen näkökulmasta?
 • Missä kursseilla tai oppiaineissa ohjataan kehittämään sellaista osaamista?
 • Miten omat opintosi ovat valmentaneet sinua kohtaamaan monikielisyyttä ja -kulttuurisuutta? 

Voit myös verrata ja analysoida näitä lähteitä:

Osa 2. Kysely monikielisille opiskelijoille

Tee pieni kysely omalla opettajankoulutuslaitoksellasi tai esim. koulussa, jossa työskentelet: haastattele monikielisiä ja -kulttuurisia opiskelijoita. Tässä joitakin apukysymyksiä:

 • Miten opiskelijat kokevat oppilaitoksen lähestymistavan moninaisuutta (kielellinen ja kulttuurinen) kohtaan?
 • Miten avoin ja ennakkoluuloton oppilaitos on?
 • Millaisia konkreettisia tuen muotoja on tarjolla (erikielisiä kursseja, monikielisiä kouluttajia, kielenoppimisen mahdollisuuksia, tietoa, tukea jne.)?
 • Miten monikieliset opiskelijat voivat opinnoissaan hyödyntää monikielistä repertuaariaan?

 

 

Työkaluja tueksi monikielisyysasiantuntijuuteen

Pienryhmätehtävä: tutustukaa yhteen oheisista materiaaleista ja peilatkaa sen avulla käytänteitä omassa yliopistossanne, koulupolullanne tai muussa relevantissa kouluympäristössä (jossa olette esim. työskennelleet). Pohtikaa ja kirjatkaa ajatuksenne niin, että voitte lopuksi jakaa eri pienryhmien ajatuksia. 

 • Miten monikielisyyttä ja -kulttuurisuutta tuetaan kyseisessä ympäristössä? Mitä kehitettävää siinä olisi?
 • Mitä hyödyllistä materiaaleissa on (tulevaa) työtänne ajatellen?
 • Miten materiaali voisi auttaa tarkastelemaan omia asenteitanne kielten oppimista ja opettamista kohtaan sekä omaa roolianne suomen ja kirjallisuuden opettajina?

Vaihtoehto 1Many roots, Many voices: Supporting English Language Learners in Every Classroom

This curriculum is designed to help principals, teachers and other education professionals at elementary and secondary level work effectively with English language learners. It is a rich source of practices and strategies that can be put to immediate use in the school and the classroom. Have a closer look at the reflection sheets (pages 36-41)that can help you to identify existing policy characteristics and strengths, as well as to rethink the way your school/institution welcomes new students (and their families). You will find helpful guidlines in four main areas:

 • First impression
 • Be welcoming
 • Get newcomers involved
 • Be inclusive: reflect your community

 

Vaihtoehto 2: ECML-Project MARILLE

The project resusults include helpful questionnaires for collecting data ready to be used: 

Vaihtoehto 3: ECML project PlurCur

Vaihtoehto 4:  Ohessa on erilaisia työkaluja kieltenopettajille monikielisen repertuaarin ja oppimisprosessin arviointiin, dokumentointiin ja reflektointiin. Vieraan kielen opettajat käyttävät niitä paljon, ja koska yhteistyötä kieliaineiden ja muiden oppiaineiden välillä tulisi lisätä, niistä voi olla apua myös äidinkielenopettajille. Tutustukaa kiinnostuksenne mukaan niistä pariin. 

ELP – European Language Portfolio  
EFR - Common European Framework of Reference 
EPOSTL - European Portfolio for Student Teachers of Languages 
Concept: Languages in Education-Languages for Education 
EUROPASS 
FREPA – A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to languages and cultures 

 

 

Header image based on "Balloons" by Giusi Barbiani (CC BY-NC 2.0).

 

Main challenges for teachers facing linguistic diversity